IN-ECO - Air and Vacuum Components - СертификатиAir and Vacuum Componentswww.in-eco.eu

Сертификати

CE


 Обозначението CE е потвърждение на това, че изделието е изготвено съгласно съответните основни изисквания на европейските технически разпоредби (директиви), които се отнасят до изделието, и че съответствието е било доказано по надлежния начин за преценка на съответствието. Основните изисквания са изисквания, които се отнасят до безопасността на изделията, опазването на здравето, охрана на правата на потребителя, опазване на околната среда и в определени случаи интероперабилност.


RoHS


RoHS = е съкращение на наименованието на европейска директива 2002/95/ES на Европейския парламент и на Съвета от дата 27.1.2003 за ограничаване на използването на определени опасни вещества в електрическите и електронни устройства (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). Целта е да се ограничи използването на шестте вещества, посочени в директивата, при производството на електрически и електронни устройства, които в големи количества започват да се появяват на сметищата, и по този начин да се допринесе за опазването на човешкото здраве и околната среда. Производителите на устройствата отговарят за това техните изделия да не съдържат нито едно от посочените шест забранени вещества в по-голямо количество от количеството, посочено в директивата. Въпреки че директивата важи само за ЕС, производителите на всички електронни устройства извън ЕС имат същото задължение, ако техните изделия се внасят в държавите от ЕС. Подобни мерки са узаконени и в много други държави извън ЕС – напр. Швейцария, САЩ, Китай и Южна Корея.


HSE POLICY


Основна линия на политиката на фирма IN-ECO е „здраве, безопасност и защита на околната среда".
Освен развитието на нашата фирма, основна наша грижа са и безопасните и здравословни условия на труд на нашите служители, а също така и сътрудничеството най-вече с онези търговски партньори, които със своите продукти и дейности допринасят за защитата на околната среда.

 

При осъществяване на тази задача се ръководим от следните принципи:

 

  • Съвестно спазване на всички задължения, отнасящи се до опазване на околната среда и  намиращи се в правни или други документи,
  • Сътрудничество с производителите на използваните материали според Директива 2002/95/ES на Европейския Парламент и Правилата от 27.1.2003 за ограничаване на използването на вредни вещества в електрическите и електронните устройства (RoHS)
  • При развитието, изработката и усвояване на изделията да се използват такива материали и технологии, които помагат за усвояването на вторичните суровини и пестенето на енергия.
  • Постоянно подобрение на извършваните дейности и условията на работа на нашите служители по начин такъв, че да се минимизира негативното им влияние върху околната среда, безопасността и хигиената на работа.
  • С уместна превантивна намеса да се предхождат аварии и ситуации, чиито резултати биха могли да имат негативно влияние на околната среда и здравето на служителите.
  • Да управляват своите машини, устройства и технологии в съответствие със защитата на околната среда, а устройствата, които са извън стандартните норми да се заменят с подходящи и  по-ефективни такива.
  • Да се предпазват от произшествия и удари хората, които използват нашите устройства.
  • С повишаване на дистрибуцията на нашите устройства да допринасяме за защита на околната среда, най-вече при почистване на отпадъчните води.
  • Да използваме и повишаваме качеството на системата за обучение на служителите, да повишаваме знанията им за околната среда, техническите нововъведения  и отговорности при защита на околната среда.
  • Да пренасяме принципите за защита и управление на околната среда и у нашите договорни партньори, като даваме предимство на тези партньори, които се ръководят от същите принципи.

 

Ръководейки се от тези принципи, ние се надяваме да поддържаме доверието при сътрудничеството с нашите търговски партньори и клиенти и разбира се служителите на нашата фирма.

 


Управление на качеството


Нашият най-голям приоритет е постигане на пълното задоволство на клиента при спазването на всички законови и етични норми. Имаме отговорна позиция по отношение на нашите партньори, помежду си и по отношение на околната среда. Ние водим нашата фирма по пътя на постоянното развитие чрез постоянно повишаване на квалификацията на нашите служители и тяхната мотивация за по-голямо качество и ефективност.